Estadística, gràfiques, probabilitat i atzar

pàg. 1

     
GRÀFIQUES I TAULES

Recogida de datos 1

Recogida de datos 2

Recogida de datos 3

 

 

 

Gráficas 1

Crea gráficas 1

Crea gráficas 2

Pinta barres

Colorea barras 1

Colorea barras 2

Diagrama barres 1

Diagrama barres 2

Diagrama barras 1

Diagrama barras 2

Completa la tabla

Elabora las tablas

   

 

Gràfics temperatura

Grapher...