Estadística, gràfiques, probabilitat i atzar

pàg. 2

     
INTERPRETA GRÀFICAS - ESTADÍSTICA

Interpreta 1

Interpreta 2

Interpreta 3

Interpreta 4

Interpreta 5

Interpreta 6

Interpreta 7

Interpreta 8

Interpreta 9

Interpreta 10

Interpreta 11

 

Estadística 1

Estadística 2

Estadística 3

Estadística 4

Problemes senzills

Problemas

Busca la moda

Calcula la media

Mode, median...

 

Estadística, probab. 1

Estadística, probab. 2