Rectes i Angles

Pàg. 4

   
ELS ANGLES I EL SEU DIBUIX - EL TRASNPORTADOR I MEDICIÓ D'ANGLES

Dibuja ángulos

Angulos: su medida 1

Angulos: su medida 2

 

El transportador

Sitúa los barcos

Medimos 1

Medimos 2

Medimos 3

Medimos 4

Medimos 5

Medimos 6

SISTEMA SEXAGESIMAL

Graus, minuts,.. 1

Grados, minutos,..2

Grados, minutos,...3

Grados,minutos,...4

Grados, minutos,...5

 

Su historia

Sist. sexagesimal

Vueltas y grados

Grados y vueltas

Problemas

Simple y compleja